Milonic JavaScript Menu is only visible when JavaScript is enabled
  


Flyvestation Karups Sportsfiskerforening

Nyheder

Dato

Nyhed

2024-07-02

T. W. Ø. Michaelsen har fået nyt job på Skive kaserne og som FKS Love §4 beskriver, kan han derfor ikke længere bestride jobbet som bestyrelsesmedlem.
T. W. Ø. har igennem mange år, dels være suppleant og senest medlem af bestyrelsen.

Jeg vil hermed sende en stor tak for indsatsen til T. W. Ø. og ønske ham god vind fremover.

Det betyder samtidigt, at foreningen nu igen står overfor et problem med at finde en afløser. Så har du interessen for bestyrelsesarbejde, fiskeri og Karup Å, så henvend dig venligst til én fra bestyrelsen.


2024-06-26

Forsvarets Ejendomsstyrelse har etableret et pilotprojekt på FSNKAR, hvor man skal drage sig erfaringer med at fjerne PFAS fra grundvandet.

Fakta om projektet

Pilotprojektet gennemføres i løbet af 2024. Det forventes, at renseanlæggene kører fra midt februar til efter sommerferien, hvorefter Ejendomsstyrelsen behandler data og udarbejder en rapport.

Tre danske firmaer deltager i projektet.

Pilotprojektet gennemføres som led i Forsvarsministeriets grønne handleplan 2022-2024.

Oplysningerne er hentet fra Forsvarets Ejendomsstyrelses hjemmeside.


2024-06-22

Der er i dag fundet to krebsetejne i den store Mergelgrav. Det er naturligvis ulovligt at fiske med tejner på FSNKAR uden særlig tilladelse og denne er ikke givet i dette tilfælde.

Tejnerne var heller ikke mærket med ejerens navn, adresse og tlf. nr, som loven kræver. Dette skyldes jo nok, at vedkommende godt er klar over, at det ikke er lovligt fiskeri.

Hvis du, som medlem, opdager ulovligt fiskeri ved Mergelgravene eller åen, skal bestyrelsen omgående informeres, så vi kan få sat en stopper for det.


2024-05-07

KÅS har sendt et bekymringsbrev til Ikast-Brande Kommune vedr. Agerskov Dambrug:

Til Ikast-Brande Kommune.

På foranledning af oplysningerne om forholdene på flere andre af Hjarnø Havbrug ejede dambrug (se dette link: https://www.facebook.com/share/p/FCpJ48RCvQAEQKrG/?mibextid=K35XfP) er Karup Å Sammenslutningen dybt bekymret for, om lignende forhold hersker på Agerskov Dambrug, som også tilhører ejerskabet af Hjarnø Havbrug. Som det ses af fangstlisterne på Karup Å Sammenslutningens hjemmeside : https://www.karupaa.dk/fangster/ har vi den sidste måned fået meldinger om massiv faunaforurening i form af fangst af snesevis af regnbueørreder i den øvre del af Karup Å på hele strækningen mellem Agerskov og Karup. De mange regnbue ørreder er en stor trussel for den klækkede yngel af havørreder i åen og bør slet ikke befinde sig i åen. Er det som følge af lignende mangelfulde forhold, som er konstateret på de øvrige dambrug i Viborg Kommune?
Vi beder derfor om et øjeblikkeligt tilsyn med Agerskov Dambrug for besigtigelse af forholdene her. Vi har i øvrigt fået oplyst, at Agerskov Dambrug ikke er lovligt, da de ikke længere har tilladelse til vandindtag fra Karup Å, og at den tidligere tilladelse er udløbet og ikke er blevet fornyet. Vi ser frem til et snarligt dialogmøde (maj/juni) for at blive orienteret om forholdene ved Agerskov Dambrug samt tiltag vedrørende Okker fra Bølling Sø og Bølling Sø Kanal.

På vegne af Karup Å Sammenslutningen

Med venlig hilsen

Tom Sørensen
Ivan Andersen


2024-03-01

Foreningen har d.d. udnævnt formand P. D. Knudsen til Æreslystfisker i FKS. Stort tillykke til Per.


2024-02-29

Så er der gang i opfyldning og afretning af vejen ned til Fiskehytten.


2024-02-05

Vejen ned til Fiskehytten er i øjeblikket ikke farbar for alm. køretøjer. Vi arbejder på at få fyldt huller op og jævnet vejen, så den igen er farbar. Forholdet er meldt til FSNKAR for nogen tid siden (før jul 2023), men der har ikke været nogen reaktion endnu. Desværre har et medlem fået en dårlig oplevelse ved at køre på vejen. Det blev til et brækket ophæng, en tur med Falck og en regning fra mekanikeren på kr. 9000,-. Et ærgerligt uheld for vores medlem, som ikke burde være sket.


2024-01-06

Så er kontingent indbetaling for 2024 klar. Gå ind på "Tilmelding" og se hvad du skal indbetale. Vær opmærksom på seneste indbetaling er den 20. januar.


2023-12-25

Foreningen ønsker dig og din familie et
Godt Nytår!

Godt Nytår


2023-12-18

Foreningen ønsker dig og din familie en
Rigtig Glædelig Jul!

Julebillede


2023-12-14

Hjarnø Havbrug A/S, som ejer de sidste tre dambrug, som ligger i Karup Ås hovedløb, er blevet dømt for ulovlig opdræt og forurening af vandet ud for Horsens Fjord.
Dommen er afsagt af en enig domsmandsret og har idømt Hjarnø Havbrug A/S en bøde på ikke mindre end 20 mill. kroner og konfiskation af 125 mill. kroner, som retten fandt er indtjeningen på de ulovlige fisk.
Samtidig idømmes den 53-årrige havbruger ambulant psykiatrisk behandling og en tillægsbøde på 20.000 kroner.
Det giver lystfiskerne og naturelskere et håb for at Hjarnø Havbrug A/S bliver nød til at realiserer de tre dambrug i Karup Å og Kommunerne i Viborg og Ikast-Brande står allerede på spring til at opkøbe dambrugene for at kunne få dem nedlagt.


2023-11-21

Foreningen har d.d. udnævnt F. L. Hertz til æreslystfisker i FKS. Stort tillykke til Flemming.


2023-09-05

Vigtig besked!

Grundet ændringer i kontrol og opsyn af øvelsesområderne, skal alle fra i dag følge nedenstående regler:

HELE DØGNET
Ved fiskeri i Karup Å-dal gælder samme regler for FKS, som for andre civile.
Adgang er tilladt under overholdelse af adgangsbetingelserne og ordensreglerne, som er opstillet ved adgangsvejene til ådalen. Dog har lystfiskerne også lov til at færdes ved åen efter solnedgang.

Militær øvelsesaktivitet i området har altid fortrinsret. Kommer FKS medlemmer uforvarende ind i en aktivitet, skal de straks fortrække fra det pågældende område.

KORT
Kortet over fiskevandet er blevet opdateret, så det nu indeholder betegnelsen for hvert øvelsesområde (L, M og N). Kortet kan downloades via FKS hjemmeside.


2023-08-28

Årets anden grødeklipning er gået i gang i vores område og varer ca. en uge. Du kan læse mere om grødeklipningen på Viborg Kommunes hjemmeside.


2023-03-30

ARBEJDSDAG

For at alle kan få en god oplevelse ved åen i den kommende sæson, er der enkelte arbejder der skal udføres. Både ved åen og ved hytten trænger der til lidt oprydning og enkelte broer trænger til en kærlig hånd. Derfor kalder foreningen til endnu en arbejdsdag Lørdag 22. April 2023 kl. 0900.
BEMÆRK: Tilmelding senest den 17. april 2023 på hjemmesiden.


2023-01-15

Så er kontingent indbetaling for 2023 klar. Gå ind på "Tilmelding" og se hvad du skal indbetale. Vær opmærksom på seneste indbetaling er den 20. januar.


2022-12-28

Foreningen ønsker dig og din familie et
Godt Nytår!

Godt Nytår


2022-12-23

Foreningen ønsker dig og din familie en
Rigtig Glædelig Jul!

Julebillede


2022-11-24

Danmarks Sportsfiskerforbund
FKS anbefaler at du støtter op om Danmarks Sportsfiskerforbunds (DSF) arbejde. Det kan du bedst gøre ved at melde dig ind i DSF. Du kan læse mere om DSF, deres arbejde, pris på medlemskab m.m. på deres hjemmeside www.sportsfiskeren.dk.


2022-06-15

Karup Å Rom
Karup Å Sammenslutningens (KÅS) årlige auktion på en god dram er gået i gang. Så hvis du er til en god rom kan du gå ind og byde på auktionen. Du får ikke kun mulghed for at købe en god flaske rom, men samtidig støtter du også KÅS Vandplejeudvalg i bestræbelserne på at gøre vaandmiljøet bedre for livet i Karup Å systemet.

Læs mere om auktionen her.


2022-05-21

Fiskesygdommen IHN har ramt flere dambrug i Jylland, og desværre også et i Karup Å systemet. Det er trist at der hele tiden er røre om miljøet i vores åer, søer og havmiljø. Men denne gang kan vi, som lystfiskere ånde lettede op, idet der aldrig er konstateret IHN i vilde fisk - Kun i dambrug.

Læs mere om sygdommen og se hvad bilologerne anbefaler om bl.a. forholdsregler for os lystfiskere


2022-05-07

Observation af bæver eller spor af bæver
KÅS har overfor kommunerne udtrykt bekymring om den forsatte udbredelse af bævere, og vi har nu i Karup Å systemet senest set den i Haderis Å.
Etablerer den sig i vores vigtigste gyde og opvækstområder for havørreden, kan den lave stor skade og med sine boer og spærringer hindre havørreden i sin frie vandring til gydebankerne.
Vi er derfor blevet enige med kommunerne om bredt at gå ud med denne information om, hvordan vi forholder os når der konstateres bæver- eller spor af dem.
Finn Sivebæk fra DTU har informeret om, at det nu er kommunernes ansvar at foretage foranstaltninger i tilfælde af bævers spærring af vandløb med vandrefisk (Havørred), og at det er naturstyrelsen der varetager erstatningssager.
KÅS beder derfor alle, som færdes i naturen ved Karup Å systemet, lodsejere, lystfiskere og andre, om at indmelde eventuelle observationer af bævere eller spor af disse. Det er bedst at indrapportere direkte til den kommune hvori observationen er gjort. Kontaktliste til kommunerne findes her: Kommunernes kontaktliste. Er man i tvivl om lokationen, kan man alternativt kontakte en af lystfiskerforeningerne eller KÅS.

Fotos som viser tydelige spor af bæver, tak Peder Lundsgaard.


2022-04-20

Konkurrence med gæster
Pga. årets Airshow på FSNKAR den 18. juni, har bestyrelsen besluttet at flytte arrangementet "Konkurrence med gæster" til den 2. juli kl. 0900.
Vi håber på stor deltagelse.


2022-02-28

PFOS
Restriktionerne mod hjemtagning af fisk fanget på FSNKAR del af Karup Å, er nu ophævet.
Ud fra de undersøgelser Miljøstyrelsen har foretaget på fisk fanget i Karup Å og Hessellund Bæk, har Forsvaret besluttet, at fiskeriet igen bliver givet frit.
Miljøstyrelsen oplyser i en rapport, at mængden af PFOS ligger langt under bekymringsgrænsen.

Bestyrelsen ønsker derfor alle Knæk og Bræk for sæsonen 2022.


2022-02-20

Væltede træer i Karup Å
Så er træerne fjernet fra den Runde Eng. Og åen har tilsyneladende klaret det fint.


2022-02-14

Væltede træer i Karup Å
Foreningen fik en henvendelse fra Viborg Kommune, som kunne fortælle, at lodsejeren på modsaatte side, selv vil fjerne træerne. Dette vil ske i løbet af denne uge.
Vi følger op på sagen.


2022-01-30

Væltede træer i Karup Å
Flere store fyrretræer er væltet i åen i den "Runde Eng". Træerne er væltet i fra Åhusevej og spærrer hele åen.
Sagen er meldt til Viborg Kommune, som er ansvarlig for vandløbet.


2022-01-27

PFOS
Der er netop kommet et resultat på undersøgelse af fiskene i Hessellund Bæk og Karup Å i forbindelse med PFOS forureningen. Det er Fødevareministeriet, som har stået for undersøgelsen og lad os afsløre resultatet med det samme. Undersøgelsen viste, at de undersøgte fisk fra Karup Å, havde et indhold på 0,54 µg/kg og fisk fra Hessellund Bæk havde et indhold 0,85 µg/kg. Altså langt under miljøkvalitetskravet, som er på 9,1 µg/kg.
Følg linket hvis du selv vil læse Miljøstyrelsens rapport.
Nu afventer vi blot, at Forsvaret igen frigiver vores fiskeri i Karup Å.


2022-01-27

Hjemmesiden bliver faceliftet

Hjemmesiden er ved at gennemgå en større ombygning og vil snart blive lidt pænere at se på. Så bliv ikke bekymret, når/hvis siden pludselig ser anderledes ud. Du vil stadig have de samme muligheder og services, som før.
For fremtiden vil mange af siderne være offentlige og ikke kræve et login. Kun de sider, hvor der er oplysninger, som ikke skal kunne læses offentligt og dine personlige sider vil kræve et login. Dine personlige sider er f.eks. siden med din profil, dit medlemskort, oprettelse af gæstekort o.s.v.

Vi håber du vil synes om den nye hjemmeside.


2022-01-09

Billeder af årets storfanger

Under menupunkt "Hall of Fame" kan du nu se billeder af årets største havørred. Har du et billede af en storfangerfisk, som endnu ikke er på hjemmesiden, er du meget velkommen til at sende det til formanden, som vil sørge for at få billedet lagt ind. Har du det ikke elektronisk klarer vi også det.


2022-01-01

ARBEJDSDAG

For at alle kan få en god oplevelse ved åen i den kommende sæson, er der enkelte arbejder der skal udføres. Både ved åen og ved hytten trænger der til lidt oprydning og enkelte broer trænger til en kærlig hånd. Derfor kalder foreningen til arbejdsdag Lørdag 26. Februar 2022 kl. 0900.
BEMÆRK: Tilmelding senest den 14. februar 2022 på hjemmesiden.


2021-12-26

Så er kontingent indbetaling for 2022 klar. Gå ind på "Tilmelding" og se hvad du skal indbetale.


2021-12-26

Foreningen ønsker dig og din familie et
Godt Nytår!

Godt Nytår


2021-12-15

Foreningen ønsker dig og din familie en
Rigtig Glædelig Jul!

Julebillede


2021-12-15

Til orientering har FKS netop modtaget beskeden om, at tre stykker kvæg, som har gået og græsset på FSNKAR del af Karup Å, er blevet slagtet og undersøgt for spor af PFOS. Resultatet er, at der ikke er spor af PFOS.

Munklinde Jagtforening, som har lejet jagten på FSNKAR, har fået undersøgt et rådyr, som er nedlagt i samme område. Resultatet var, at der ikke var spor af PFOS.

Græsset langs Hessellund Bæk er tidligere undersøgt og resultatet var også her, at der ikke var spor af PFOS.

Så nu mangler vi blot resultatet af Viborg Kommunes undersøgelse af fisk fra Hessellund Bæk.


2021-11-24

På den ordinære generalforsamling blev store ændringer i foreningens love vedtaget. Ændringerne skyldes at lovene skal leve op til den nye lejeaftale med Forsvarets Ejendomsstyrelse.
Se ændringerne under menupunktet "Love & Bestemmelse".

Ligeledes blev det vedtaget at fiskeriet i Kragsø skal udøves som Catch & Release.


2021-11-21

Grundet Covid-19 situationen har FKS valgt at flytte generalforsamlingen til KFUM Soldaterhjem i Kølvrå. Antallet af deltagere er så stort, at vi ikke kan holde en fornuftig afstand i Fiskehytten.

BEMÆRK: Du skal kunne fremvise et gyldigt Corona-Pas for at kunne komme ind på KFUM-Soldaterhjem.


2021-10-15

VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT

Catch & Release

Henset til forureningen med PFOS på Flyvestation Karup havde FES besluttet at alt fiskeri på FSNKAR del af Karup Å blev forbudt.
Men nu har bestyrelsen fået forhandlet igennem, at der gerne må udøves fiskeri, dog er hjemtagning af fisk fanget på Flyvestationens område forbudt. FES arbejder sammen med Viborg Kommune, som snarligt iværksætter en undersøgelse af fiskene i Hessellund Bæk.

Det betyder at du gerne må fiske i Karup Å, men at alle fangster skal genudsættes.


2021-10-11

Det er kommet frem i pressen, at Forsvaret igennem mere end 2 år har vidst, at Hessellund Bæk er forurenet med stoffet PFOS (kendt fra forureningen af kødkvæg i Korsør). Forureningen er 3 gange over det generelle miljøkrav.
KÅS er på sagen og har skrevet til Viborg Kommune og DTU Aqua med spørgsmål om det evt. har indflydelse på havørreden i Karup Å.
Viborg Kommune afholder i denne uge et møde med dette punkt på dagsordenen.

Viborg Kommune har allerede svaret KÅS, at der på nuværende tidspunkt ikke er grund til bekymring omkring forurening af fisk i Karup Å.
Viborg Kommune er i tæt dialog med Fødevarestyrelsen og andre relevante myndigheder, om der kræves yderligere tiltag for at dokumentere fødevaresikkerheden i forhold til fiskeri i Karup Å.


2021-08-23

Vigtigt - Vigtigt - Vigtigt: Vi er blevet opsagt på vores fiskevand i Karup lille å. Lodsejeren har solgt til et jagtkonsortie og de ønsker ikke lystfiskere på deres jord. Opsigelsen er med øjeblikkelig virkning.
Kortmaterialet over foreningens fiskevand er opdateret.


2021-08-13

KÅS store fiskekonkurrence 2021 afholdes i denne weekend den 13.-15. august. Ved at deltage støtter du arbejdet med vandplejen og dermed at opretholde en stor bestand af havørreder i Karup Å.

BEMÆRK: Fiskeri på FSN stykke af Karup Å i konkurrence perioden, er kun tilladt såfremt man har anskaffet sig et deltagerbevis.


2021-07-01

Nye regler for mindstemål og fredningstider i Ferskvand - De nye regler for lystfiskeri i ferskvand, får kun indflydelse på fiskeriet efter gedder i Karup Å systemet. De øvrige stramninger af frednigstiderne var allerede gældende i Karup Å. Læs mere om de nye regler på Fiskepleje.dk.


2021-06-07

Vigtig-Vigtig-Vigtig: Så har fiskesygdommen IHN bredt sig yderligere. Denne gang er det også gået ud over en Put and Take sø. Læs denne artikel om de nye smitteudbrud og følg ministeriets vejledninger for fiskeri: IHN er nu konstateret op gennem Region midtjylland.


2021-06-01

Vigtig-Vigtig-Vigtig: Så har fiskesygdommen IHN bredt sig til endnu et dambrug. Denne gang er det gået ud over et dambrug ved Holsted Å i Sneum Å-Systemet i Sønderjylland. Læs denne artikel om Tredje smitteudbrud: IHN konstateret i dambrug i Holsted Å.


2021-05-31

Vigtig-Vigtig-Vigtig: Nu har fiskesygdommen IHN bredt sig fra et dambrug i Rohden Å-Systemet ved Vejle, til et dambrug i Vidå-Systemet. Læs denne artikel om Nyt smittefund: Fiskesygdommen IHN konstateret i dambrug i Vidå-systemet.


2021-05-30

Forud for Karup Å Sammenslutningens store fiskekonkurrence 13. - 15. august afholdes den årlige whisky auktion. Deltag i auktionen og støt vandplejen i hele Karup Å Systemet.


2021-05-21

Vigtig-Vigtig-Vigtig: Fisker du i Rohden Å-Systemet ved Vejle, så læs denne artikel om "Dødelig fiskesygdom i dambrug i Rohden Å-systemet ved Vejle.


2021-04-29

Kort over fiskevandet på FSNKAR opdateret med de gældende regler for adgang til øvelsesområdet.


2021-04-10

Arbejdsdag den 17. april er udsat indtil videre pga. COVID-19.


2021-02-26

Fiskesæsonen 2021 starter mandag den 1. marts og da vi ikke kan mødes på normal vis, vil der i den forbindelse blive stillet øl og vand i Fiskehytten til fri afbenyttelse for foreningens medlemmer.

CORONA REGLER UDENFOR FISKEHYTTEN

Max 25 personer, men stadig med mindst 2 m afstand.

CORONA REGLER INDE I FISKEHYTTEN

Max 5 personer i hytten og hold mindst 2 m afstand til hinanden. Brug af mundbind er obligatorisk, når man bevæger sig rundt i Fiskehytten. Der er håndsprit i Fiskehytten, som det anbefales at benytte.

Lad os hjælpe hinanden med at passe på så vi undgår smittespredning.

I ønskes alle knæk og bræk

Bestyrelsen


2021-02-22

KÅS store fiskekonkurrence 2021 afholdes i weekenden 13.-15. august. Ved at deltage støtter du arbejdet med vandplejen og dermed at opretholde en stor bestand af havørreder i Karup Å.

BEMÆRK: Fiskeri på FSN stykke af Karup Å i konkurrence perioden, er kun tilladt såfremt man har anskaffet sig et deltagerbevis.


2021-01-28

28. januar 2021 Regeringen har forlænget Covid-19 restriktionerne til 28. februar. Bestyrelsen har derfor besluttet at aflyse arrangementet den 1. marts.

Du er naturligvis mere end velkommen til at komme til åen og fiske fra den 1. marts, men du skal huske, at overholde Corona reglerne.

Det er derfor heller ikke nogen god idé, at satse på at kunne komme ind og spise sin medbragte mad i Fiskehytten, da det er svært at overholde restriktionerne der. Rengøringen i hytten lever heller ikke helt op til de skrappe regler.

Går du alligevel ind i Fiskehytten, så står der håndsprit ved håndvasken, så husk at bruge det.

Bestyrelsen ønsker alle Knæk og Bræk i sæsonen 2021 og lad os håbe på, at vi kan begynde en mere normal tilværelse efter juli måned.


2021-01-07

TILMELDING TIL SÆSONEN 2021: Der er nu åbnet for tilmelding til sæsonen 2021. Find dit betalings ID (gironummer) under menupunktet "Tilmelding". Det er også her du kan tilkøbe merchandise. Det totale beløb der skal indbetales, står nederst på skemaet. Skal du rette egne data, sker det under menupunktet "Egen profil".


2021-01-04

OPSLAG: Der er stadig mange ledige pladser i foreningen. Vi appellerer derfor igen til alle tjenstgørende medlemmer om at gøre en ekstra indsats for at skaffe nye medlemmer. Det kan du gøre ved at hænge dette opslag op på steder, hvor der kommer mange tjenstgørende på FSNKAR. Det kunne være opslagstavlen ved din enhed, i GYM-salen, i CAF, ved KFUM og i enhedernes kaffestuer. Følg linket og udskriv opslaget og hæng det op, så vi kan få mange nye medlemmer - På forhånd tak for hjælpen.
Opslaget: Gældende opslag.


2021-01-04

Den ordinære generalforsamling er endnu en gang udsat pga. Covid-19. Nærmere vil tilgå senere, når situationen har bedret sig.


2020-12-16

Foreningen ønsker dig og din familie en
rigtig glædelig jul
og
et godt nytår!

Julebillede


2020-11-25

Vigtig besked!

Lejeaftale med FES
Det ser ud til at vi alligevel ikke mister vores fiskevand ved Karup Å.
O. B. Kristensen og P. D. Knudsen blev kaldt til møde af den nye Vildtforvalter i Forsvaret og i hendes øjne var der ingen tvivl - Vi skulle naturligvis leje fiskeretten til FSNKAR del af Karup Å.
Udkast til kontrakten er skrevet, nu mangler en renskrivning, et par underskrifter og så er vi tilbage ved normalen. Herligt.


2020-10-20

Vi mister vores fiskevand på FSNKAR

Juristerne ønsker at åbne op for alle og lave dag- og årskort salg fra FSNKAR.
Det er noget nedslående, at vi efter 2 års forhandlinger om fiskevandet, hvor vi havde fået afklaret alt, undtagen prisen på lejeaftalen, så pludselig får sådan en spand koldt vand i hovedet. Vi må dog indse, at løbet er kørt.
Foreningens sidste fiskedag på FSNKAR del af Karup Å bliver derfor den 31. oktober 2020.
Bestyrelsen vil være behjælpelig med at få overleveret reglerne for fiskeri i Karup Å til FES, da vi kan se, at de læner sig lidt for meget op af reglerne for Skjern Å. De regler er pga. laksen, meget restriktive og det ønsker vi ikke overført til Karup Å.
Bestyrelsen er gået i arbejdstøjet og vil se på den nye fremtid for FKS.


2020-08-23

FKS persondatapolitik er lagt på hjemmesiden. Se under menupunktet "Persondatapolitik".


2020-08-13

Grill arrangement, som skulle afholdes den 21. august 2020 er p.g.a. Covid-19 (Corona virus) aflyst. Vi følger naturligvis regeringens råd om ikke at samles i større forsamlinger, for at undgå at smitte hinanden. Vi håber at vi snart kan vende til et normalt liv, uden de store bekymringer.


2020-05-22

Konkurrence med gæster, som skulle afholdes den 13. juni 2020 er p.g.a. Covid-19 (Corona virus) aflyst. Vi følger naturligvis regeringens råd om ikke at samles i større forsamlinger, for at undgå at smitte hinanden. Vi håber at vi snart kan vende til et normalt liv, uden de store bekymringer.


2020-04-01

OPSLAG: Ny version med nye priser m.m. Der er stadig mange ledige pladser i foreningen. Vi appellerer derfor igen til alle tjenstgørende medlemmer om at gøre en ekstra indsats for at skaffe nye medlemmer. Det kan du gøre ved at hænge dette opslag op på steder, hvor der kommer mange tjenstgørende på FSNKAR. Det kunne være opslagstavlen ved din enhed, i GYM-salen, i CAF, ved KFUM og i enhedernes kaffestuer. Følg linket og udskriv opslaget og hæng det op, så vi kan få mange nye medlemmer - På forhånd tak for hjælpen.
Opslaget: www.fsnkar-fks.dk/documents/opslag.pdf.


2020-03-26

Arbejdsdag lørdag den 18. April 2020 er p.g.a. Covid-19 (Corona virus) aflyst. Vi følger naturligvis regeringens råd om ikke at samles i større forsamlinger, for at undgå at smitte hinanden. Vi håber at vi snart kan vende til et normalt liv, uden de store bekymringer.


2020-03-06

Til information

Der er opsat en skydestige og en foderautomat ved mergelgraven, som flere medlemmer har været utrygge ved.

Efter en henvendelse til OS J. U. A. Dam, viser det sig, at stigen skal bruges i forbindelse med regulering af mårhunden. Reguleringen vil foregå om natten, da det er her mårhunden har sin færden.

Der er derfor ingen grund til bekymring fra lystfiskernes side.


2020-03-05

TILMELDING TIL SÆSONEN 2020: Find dit betalings ID (gironummer) under menupunktet "Tilmelding". Det er også her du kan tilkøbe merchandise. Det totale beløb der skal indbetales, står nederst på skemaet. Skal du rette egne data, sker det under menupunktet "Egen profil". OBS: Årskontingentet er jf. Generalforsamlingen steget til kr. 225,-


2020-01-07

Siden Tips til fiskeriet og Fluer til Karup Å er tilføjet fra KÅS gamle hjemmeside. Du finder siderne under menupunktet Tips til fiskeriet.
Har du en flue der egner sig til fiskeri i Karup Å, så kontakt bestyrelsen for at få den optaget i galleriet.


2019-12-17

Foreningen ønsker dig og din familie en
rigtig glædelig jul
og
et godt nytår!

Julebillede


2019-12-12

Jeg har valgt at bringe nogle af N. A. K. Hansens og mine artikler fra KÅS gamle hjemmeside. Artiklerne ligger under menupunktet "Oplevelser ved åen".

Har du en god oplevelse, som du vil dele med dine fiskekammerater, så er din historie velkommen her på siderne.

Per D. Knudsen.


2019-12-10

TILMELDING TIL SÆSONEN 2020: Der er nu åbnet for tilmelding til sæsonen 2020. Find dit betalings ID (gironummer) under menupunktet "Tilmelding". Det er også her du kan tilkøbe merchandise. Det totale beløb der skal indbetales, står nederst på skemaet.
Skal du rette egne data, sker det under menupunktet "Egen profil".

Bemærk: M. E. Bergholtz blev på generalforsamlingen valgt til bestyrelsen og overtager kassererjobbet efter F. L. Hertz. Men p.g.a. udsendelse assisterer F. L. Hertz indtil midten af marts 2020.


2019-11-20

OPSLAG: Ny version med nye priser m.m. Der er stadig mange ledige pladser i foreningen. Vi appellerer derfor igen til alle tjenstgørende medlemmer om at gøre en ekstra indsats for at skaffe nye medlemmer. Det kan du gøre ved at hænge dette opslag op på steder, hvor der kommer mange tjenstgørende på FSNKAR. Det kunne være opslagstavlen ved din enhed, i GYM-salen, i CAF, ved KFUM og i enhedernes kaffestuer. Følg linket og udskriv opslaget og hæng det op, så vi kan få mange nye medlemmer - På forhånd tak for hjælpen.
Opslaget: www.fsnkar-fks.dk/documents/opslag.pdf.


2019-05-16

FKS på Facebook: FKS er kommet på Facebook. Klik ind og se det nye tiltag via dette link: www.facebook.com/groups/396934984238689.
Du finder linket til FKS Facebook i menuen i venstre side under ´Links´.


2019-04-28

Udslip af regnbuer syd for Karup. Der går rygter om et større udslip af regnbueørred fra et af dambrugene opstrøms FKS fiskevand. Fiskene gør stor skade på den vilde yngel, så det er bare om at få dem fanget hurtigst muligt. Fiskene skulle efter sigende veje mellem 1 og 2 kg.


2019-04-07

OPSLAG: Ny version med ny adresse til hjemmesiden og ny mail-adresse til kassereren. Der er stadig mange ledige pladser i foreningen. Vi appellerer derfor igen til alle tjenstgørende medlemmer om at gøre en ekstra indsats for at skaffe nye medlemmer. Dette kan du gøre ved at hænge dette opslag op på steder, hvor der kommer mange tjenstgørende på FSNKAR. Det kunne være opslagstavlen ved din enhed, i GYM-salen, CAF, KFUM m.m. Følg linket og udskriv opslaget og hæng det op, så vi kan få mange flere medlemmer - På forhånd tak for hjælpen.
Opslaget: www.fsnkar-fks.dk/documents/opslag.pdf.


2019-04-03

BEMÆRK: Hjemmesiden er flyttet! FKS hjemmeside er flyttet til ny adresse: www.fsnkar-fks.dk


2019-04-03

KÅS nedlægger den fælles fangstjournal på KÅS hjemmeside. I stedet har foreningerne i KÅS besluttet at benytte Fangstjournalen.dk, som DTU Aqua står for. Fangsterne kan ses i foreningens fangstjournal og i en fælles for hele Karup Å. Det kan foregå anoymt eller med navn og billede.


2019-02-14

Det er nu muligt at nulstille sin egen adgangskode til hjemmesiden. Hvis du taster forkert adgangskode, vises en trykknap til højre for "Brugernavn". Påvirk knappen og indtast dit brugernavn og påvirk "Nulstil". Du modtager kort efter en mail med et link. Følg linket og anvisningerne.


2019-02-12

Det er nu muligt at ændre sit eget brugernavn til hjemmesiden. Der kan bruges både tal og bogstaver. Vi håber dermed, at efterkomme en længe ønsket mulighed. Gå ind på "Egen profil" og vælg knappen i nederste højre hjørne "Skift brugernavn". Brugernavnet skal være unikt.

Lodsejerforeningen ved Karup Å har fået tilladelse til at skyde yderligere 5 sæler i Karup Å. Sælerne har hærget havørrederne i de seneste år og det er derfor, set med lystfiskerøjne, godt at få dem fjernet fra åen.


2019-02-03

Forsvarets Ejendomsstyrelse har indsendt et projektforslag til høring i Viborg Kommunne. Projektet omhandler renovering af Pilhus- og Hessellund Bæk.
Læs mere om projektet her.


2018-10-20

Ny procedure for at låse døren i Fiskehytten:

Når Fiskehytten forlades skal døren låses. Træk op i håndtaget, så låsekilerne går i indgreb med karmen.
Døren låser efter ca. 5 sek.
Tag i håndtaget for at sikre dig, at døren er låst.


2018-10-01

Der er ved flere lejligheder, mod reglerne, konstateret militær øvelsesaktivitet omkring Fiskehytten. I den forbindelse har FKS fået tilladelse til at ringe direkte til ansvarlig for udlån af øvelsesområderne i å-dalen, J. U. A. Dam.
Så kære medlem, hvis du observerer uautoriseret øvelsesaktivitet ved Fiskehytten indenfor normal arbejdstid, så kontakt J. U. A. Dam på tlf. 25 42 58 15.


2018-02-01

Foreningen er blevet bekendt med, at der er ændrede adgangsbetingelser til fiskeri i Kragsø. Medlemmer med det blå pensionistkort kan ikke længere fiske på egen hånd i Kragsø. Indtil videre kan fiskeriet kun foregå sammen med et tjenstgørende medlem.