Milonic JavaScript Menu is only visible when JavaScript is enabled
  


Flyvestation Karups Sportsfiskerforening

Velkommen til FKS.

Flyvestation Karups Sportsfiskerforening (FKS) blev stiftet i 1950 og er en traditionsbundet forening, som tilbyder et attraktivt fiskeri i Karup Å og mergelgravene på Flyvestation Karups del af den utroligt smukke Karup ådal.

Desuden kan du som medlem, også fiske i Kragsø. Kragsø ligger i det lukkede område på flyvestationen og derfor gælder her særlige regler for fiskeriet. Det betyder f.eks. at pensionister skal være ifølge et tjenstgørende medlem.
Fiskeriet her udøves som catch & release.

Fiskeriet er hovedsageligt efter den berømte Karup Å havørred og det er på ingen måde let. Men har man først oplevet suget fra en af åens havørreder, vil man ofte være "fanget" for livet.

På siderne her, kan du læse om foreningen, medlemmernes oplevelser og måske få det tip til fiskeriet som gør, at du får det held der skal til for at lykkes med, at prøve kræfter med en af åens kæmper.

I årets løb afholder foreningen nogle faste arrangementer. Disse tager altid udgangspunkt i "Fiskehytten", som foreningen har lejet af Forsvaret og som ligger ca. midt på fiskestykket.

"Fiskehytten" kan frit benyttes af foreningens medlemmer, men kan også lånes ud til tjenstlige arrangementer, mod forudgående aftale med foreningen.

FKS er medlem af Karup Å Sammenslutningen, som blandt andet har til formål at ophjælpe en selvreproducerende vild bestand af havørreder i hele å-systemet.
Dette gøres bl.a. i samarbejde med Kommunerne, ved en massiv udlægning af gydegrus og her er du meget velkommen til at give en hånd med.
KÅS kæmper også for havørredens frie vandring i hele Karup Å systemet.

Knæk og bræk.

 

Tilmeldingsfristen er desværre udløbet!

Kommende arrangement:

MEDDELELSE NR. 8/2023

Der afholdes ordinær generalforsamling på KFUM Soldaterhjem.

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren fremlægger regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen:
    Efter tur afgår:
    a. K. Nüchel Villig til genvalg
    b. M. E. Bergenholtz   Villig til genvalg
    c. T. W. Ø. Michaelsen Villig til genvalg
6. Valg af:
     a. 2 suppleanter
     b. 1 bilagskontrollant og 1 suppleant
7. Fastsættelse af kontingent samt pris for gæste- og dagkort
8. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilsendes formanden senest 7 dage, forud for generalforsamlingen.

Tirsdag 21. November 2023

Mødested:

KFUM Soldaterhjem i Kølvrå

Mødetid:

Kl. 1700

Deltagerantal:

Maks. 50

Forplejning:

Biksemad

Pris pr. deltager:

Kr. 0,00

Tilmelding:

Af hensyn til spisningen anmoder foreningen om, at tilmelding foretages på hjemmesiden, senest tirsdag den 15. NOV 2023.

 

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved en lille anretning.

Under spisningen overrækkes årspræmier.

 

Download meddelelse i PDF med ovenstående arrangement: Meddelelse.Seneste nyheder

05-09-2023

Vigtig besked!

Grundet ændringer i kontrol og opsyn af øvelsesområderne, skal alle fra i dag følge nedenstående regler:

HELE DØGNET
Ved fiskeri i Karup Å-dal gælder samme regler for FKS, som for andre civile.
Adgang er tilladt under overholdelse af adgangsbetingelserne og ordensreglerne, som er opstillet ved adgangsvejene til ådalen. Dog har lystfiskerne også lov til at færdes ved åen efter solnedgang.

Militær øvelsesaktivitet i området har altid fortrinsret. Kommer FKS medlemmer uforvarende ind i en aktivitet, skal de straks fortrække fra det pågældende område.

KORT
Kortet over fiskevandet er blevet opdateret, så det nu indeholder betegnelsen for hvert øvelsesområde (L, M og N). Kortet kan downloades via FKS hjemmeside.


28-08-2023

Årets anden grødeklipning er gået i gang i vores område og varer ca. en uge. Du kan læse mere om grødeklipningen på Viborg Kommunes hjemmeside.


30-03-2023

ARBEJDSDAG

For at alle kan få en god oplevelse ved åen i den kommende sæson, er der enkelte arbejder der skal udføres. Både ved åen og ved hytten trænger der til lidt oprydning og enkelte broer trænger til en kærlig hånd. Derfor kalder foreningen til endnu en arbejdsdag Lørdag 22. April 2023 kl. 0900.
BEMÆRK: Tilmelding senest den 17. april 2023 på hjemmesiden.


15-01-2023

Så er kontingent indbetaling for 2023 klar. Gå ind på "Tilmelding" og se hvad du skal indbetale. Vær opmærksom på seneste indbetaling er den 20. januar.


28-12-2022

Foreningen ønsker dig og din familie et
Godt Nytår!

Godt Nytår


23-12-2022

Foreningen ønsker dig og din familie en
Rigtig Glædelig Jul!

Julebillede


24-11-2022

Danmarks Sportsfiskerforbund
FKS anbefaler at du støtter op om Danmarks Sportsfiskerforbunds (DSF) arbejde. Det kan du bedst gøre ved at melde dig ind i DSF. Du kan læse mere om DSF, deres arbejde, pris på medlemskab m.m. på deres hjemmeside www.sportsfiskeren.dk.


15-06-2022

Karup Å Rom
Karup Å Sammenslutningens (KÅS) årlige auktion på en god dram er gået i gang. Så hvis du er til en god rom kan du gå ind og byde på auktionen. Du får ikke kun mulghed for at købe en god flaske rom, men samtidig støtter du også KÅS Vandplejeudvalg i bestræbelserne på at gøre vaandmiljøet bedre for livet i Karup Å systemet.

Læs mere om auktionen her.


21-05-2022

Fiskesygdommen IHN har ramt flere dambrug i Jylland, og desværre også et i Karup Å systemet. Det er trist at der hele tiden er røre om miljøet i vores åer, søer og havmiljø. Men denne gang kan vi, som lystfiskere ånde lettede op, idet der aldrig er konstateret IHN i vilde fisk - Kun i dambrug.

Læs mere om sygdommen og se hvad bilologerne anbefaler om bl.a. forholdsregler for os lystfiskere


07-05-2022

Observation af bæver eller spor af bæver
KÅS har overfor kommunerne udtrykt bekymring om den forsatte udbredelse af bævere, og vi har nu i Karup Å systemet senest set den i Haderis Å.
Etablerer den sig i vores vigtigste gyde og opvækstområder for havørreden, kan den lave stor skade og med sine boer og spærringer hindre havørreden i sin frie vandring til gydebankerne.
Vi er derfor blevet enige med kommunerne om bredt at gå ud med denne information om, hvordan vi forholder os når der konstateres bæver- eller spor af dem.
Finn Sivebæk fra DTU har informeret om, at det nu er kommunernes ansvar at foretage foranstaltninger i tilfælde af bævers spærring af vandløb med vandrefisk (Havørred), og at det er naturstyrelsen der varetager erstatningssager.
KÅS beder derfor alle, som færdes i naturen ved Karup Å systemet, lodsejere, lystfiskere og andre, om at indmelde eventuelle observationer af bævere eller spor af disse. Det er bedst at indrapportere direkte til den kommune hvori observationen er gjort. Kontaktliste til kommunerne findes her: Kommunernes kontaktliste. Er man i tvivl om lokationen, kan man alternativt kontakte en af lystfiskerforeningerne eller KÅS.

Fotos som viser tydelige spor af bæver, tak Peder Lundsgaard.


Se alle nyheder


Karup Å Sammenslutningen står for vandplejen i hele Karup Å systemet og én af de helt store opgaver, er udlægning af gydegrus. Ved udlægningen skal der ofte benyttes store dyre maskiner og for at få råd til det, afholdes den årlige fiskekonkurrence.

Det er derfor af største betydning, at så mange medlemmer som muligt støtter op om arrangementet.

Vil du læse mere om konkurrencen så klik på billedet af plakaten.


Program for 2023

 

Onsdag

1. Marts kl. 0900

Sæsonstart

Lørdag

18. Marts kl. 0900

Arbejdsdag

Lørdag

22. April kl. 0900

Arbejdsdag

Lørdag

1. Juli kl. 0900

Konkurrence med gæster

Fredag

18. August kl. 1800

Grill arrangement

Lørdag

16. September kl. 0900

Konkurrence med gæster

Tirsdag

31. Oktober kl. 0900

Sæsonafslutning

Tirsdag

21. November kl. 1700

Generalforsamling

 

Ret til ændringer forbeholdes.
De enkelte arrangementer vil blive meddelt særskilt på mail og på hjemmesiden.

 


Pensionist
Nærmer du dig pensionsalderen og fortsat ønsker at være medlem af FKS, er det vigtigt, at du kontakter én fra bestyrelsen, så foreningen kan få ajourført dine medlemsdata.


OPSLAG: Der er stadig mange ledige pladser i foreningen. Vi appellerer derfor igen til alle tjenstgørende medlemmer om at gøre en ekstra indsats for at skaffe nye medlemmer. Det kan du gøre ved at hænge dette opslag op på steder, hvor der kommer mange tjenstgørende på FSNKAR. Det kunne være opslagstavlen ved din enhed, i GYM-salen, i CAF, ved KFUM og i enhedernes kaffestuer. Følg linket og udskriv opslaget og hæng det op, så vi kan få mange nye medlemmer - På forhånd tak for hjælpen.
Opslaget: Gældende opslag.


Adgangsbestemmelser til ådalen.

Grundet ændringer i kontrol og opsyn af øvelsesområderne, skal alle fra i dag følge nedenstående regler:

HELE DØGNET
Ved fiskeri i Karup Å-dal gælder samme regler for FKS, som for andre civile.
Adgang er tilladt under overholdelse af adgangsbetingelserne og ordensreglerne, som er opstillet ved adgangsvejene til ådalen. Dog har lystfiskerne også lov til at færdes ved åen efter solnedgang.

Militær øvelsesaktivitet i området har altid fortrinsret. Kommer FKS medlemmer uforvarende ind i en aktivitet, skal de straks fortrække fra det pågældende område.

KORT
Kortet over fiskevandet er blevet opdateret, så det nu indeholder betegnelsen for hvert øvelsesområde (L, M og N). Kortet kan downloades via FKS hjemmeside.


Log ind
Er det første gang du er logget på, så gå straks ind og kontrollér din profil og få den rettet til, hvis der er uoverensstemmelser. Internettet er foreningens foretrukne meddelelsesmiddel, så derfor er det vigtig, at du altid sørger for, at din mailadresse er korrekt opdateret.


Mail
FKS bruger mail-kontoen "mail@fsnkar-fks.dk" til udsendelse af nyheder til medlemmerne. Så hvis du oplever at du ikke modtager en mail med oplysninger om det kommende arrangement, er det muligt, at dit spamfilter skal ajourføres. Sørg for at dit spamfilter er ajourført, så du kan modtage vores mails.
Vær opmærksom på, at denne mailkonto besvares ikke.


Kontingent og medlemskort
Under menupunktet "Tilmelding" kan du se hvad du skal betale i kontingent. Ønsker du at tilkøbe merchandise, kan dette ligeledes gøres her. Nederst på siden vises det beløb du samlet skal indbetale.
Gentegning af medlemskort skal foretages inden 20/1 det pågældende år.
Når kassereren har registreret din indbetaling (se under menupunktet "Egen profil"), kan du udskrive dit medlemskort fra menupunktet "Medlemskort".


Gæstekort
Har du inviteret en gæst med på fiskeri i foreningens vand, skal du selv oprette og udskrive/gemme gæstekortet til din gæst. Du bliver samtidigt registreret for det/de kort du opretter.
Betaling for gæstekort foregår sammen med næste års kontingent opkrævning.
Dette gælder dog ikke for gæstekort til arrangementer. Disse er gratis.


Arrangementer
Når du er logget ind kan du under menu punktet "Arrangement", se det kommende arrangement. Så længe tilmeldingen er åben kan du til- og framelde dig.
Er arrangementet åbent for gæster, kan disse, efter du selv er tilmeldt, ligeledes til- og frameldes.
Evt. gæstekort til arrangementer kan efter gæsten er tilmeldt, udskrives fra siden.
Gæstekort skal du selv sørge for at udskrive/downloade og medbringe til arrangementet.
Gæstekort til arrangementer er gratis.


Fangstjournal
FKS benytter sig af Fangstjournalen.dk, som er en landsdækkende fangstjournal, udviklet af DTU Aqua i Silkeborg. Fangster indrapporteret via FKS hjemmeside, bliver automatisk synlige i fangstjournalen for hele Karup Å.

Bemærk: On-line fangstjournalen er kun for fangster fra Karup Å. Fangster fra Mergelgraven indrapporteres kun i journalen i Fiskehytten.

Alle fangster af målsfisk, skal indrapporteres senest 2 døgn efter fangsten!

Skal fangsten indgå i foreningens konkurrence om årets største fisk, indenfor arten havørred, bækørred, regnbueørred og ål, skal fangsten også indskrives i fangstjournalen i Fiskehytten efter gældende regler.


 

Besøg på siden: 23719